Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie patológie

Oddelenie patológie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) Nemocnice Komárno s.r.o.. Člení sa na dva úseky - bioptický a cytodiagnostický. Bioptické vyšetrenia predstavujú kompletné laboratórne a histologické spracovanie chorobne zmenených tkanív odobratých pacientom na chirurgických pracoviskách nemocnice a ambulanciách v okrese Komárno, s ich následným mikroskopickým zhodnotením. Cytodiagnostické vyšetrenia znamenajú laboratórne spracovanie chorobne zmnožených telesných tekutín, moču, onkogynekologických a iných sterov a abrázií zo slizníc rôznych, chorobne zmenených orgánov a následné mikroskopické zhodnotenia preparátov (sklíčok).

História

Od roku 1972 vykonávali pitevnú a neskôr aj bioptickú činnosť kvalifikovaní patológovia – MUDr. Juraj Langer, MUDr. Štefan Lošonský, MUDr. Ján Beňuška a MUDr. Jaroslav Cibiček.


Špeciálne vyšetrenia

 • rýchle peroperačné vyšetrenia zmrazenými rezmi uskutočňované počas operácie, majú rozhodujúci a nenahraditeľný význam pre ďalší priebeh operácie,
 • tenkoihlová aspiračná biopsia (odobratie tkaniva) má veľký význam v systéme prebioptických vyšetrení a pre ďalší liečebný (chirurgický) postup pri liečení najmä zhubných ochorení prsnej a štítnej žľazy.

Oddelenie patológie úzko spolupracuje s niektorými fakultnými pracoviskami najmä v Martine a Košiciach, ktoré prevádzajú konzultačné vyšetrenia špeciálnymi imunohistochemickými metodikami.


Prístrojové vybavenie

 • mikroskopy,
 • fluorescenčný mikroskop,
 • zmrazovacie mikrotómy,
 • mikrotómy na rezanie materiálu zaliateho do parafínových bločkov,
 • špeciálny prístroj na zalievanie tkanivových výkrojkov (excízií) do parafínových bločkov,
 • autotechnikóny potrebné na predprípravu výkrojkov pred ich ďalším spracovaním, až s konečným produktom – zafarbenými preparátmi (sklíčkami), ktoré sa vyhodnocujú mikroskopickým vyšetrením,
 • sánkové mikrotómy,
 • autotechnikon na spracovanie histologických výkrojkov,
 • farbiaci autotechnikon na farbenie histologických preparátov,
 • laboratórny mikroskop.

Vyšetrovacie metódy

V histologickom a cytodiagnostickom laboratóriu sa prevádzajú práce súvisiace s komplexným spracovaním bioptického a cytologického materiálu, ktorého výsledkom sú preparáty (sklíčka) ofarbené základným farbením – hematoxylínom a eozínom a podľa indikácie aj rôznymi ďalšími špeciálnymi histochemickými metodikami. Preparáty sa vyhodnocujú pod mikroskopom lekármi oddelenia, nálezy sa následne zdokumentujú a výsledky zasielajú lekárom, ktorí materiály na vyšetrenia zaslali. Na cytodiagnostickom úseku pracuje aj skríningová laborantka, ktorá mikroskopicky vyhodnotí bežné nálezy a preparáty podozrivé zo zhubnosti a odovzdáva lekárom na ďalšie hodnotenie.